Taormina Tea Set - White & Gold
Taormina White & Gold Teapot
Taormina White & Gold Creamer
Taormina White & Gold Sugar Bowl
Taormina White & Gold Tea Cup & Saucer

Taormina Tea Set - White & Gold

$185.00 - $712.00
Compose your own set
0
Taormina White & Gold Teapot
$712.00
0
Taormina White & Gold Creamer
$222.00
0
Taormina White & Gold Sugar Bowl
$269.00
0
Taormina White & Gold Tea Cup & Saucer
$185.00
Total of set:
$0.00
Details
SKU: set-tea-taormina-whitegold
Tags: Dining & TeaProduct SetTaorminaTea & Coffee sets

Thanks for subscribing